125. Velká pardubická: Nikas diskvalifikován, vítězem Ribelino

V neděli 11. 10. 2015 proběhl již 125. ročník Velké pardubické s Českou pojišťovnou. V hlavním dostihu zvítězil Nikas a Marek Stromský v traťovém rekordu 8:55.29 minut. Šest koní bylo vybráno k antidopingové kontrole. Trenér Popelka potvrdil, že dva z pozitivních nálezů patřili jeho svěřencům, koním Čáriray a Nikas. 19. 1. 11:20 HOD: Zakázané látky v moči zjištěny byly i v B vzorku. S. Popelka uvedl, že původ měly v krmivu. 28. 1. 12:50 HOD: Nikas byl diskvalifikován. Více v rozhodnutí Pořádkové komise uvnitř...

28. 1. 12:50 HOD: Nikas byl diskvalifikován.

Pořádková komise rozhodla: diskvalifikovat koně Nikas, nar. 10. ledna 2005, majitele stáj Castor, trenéra Stanislava Popelky z dostihu č. 1430 125. Velká pardubická s Českou pojišťovnou (steeplechase crosscountry, cena kategorie Listed, 6 letí a starší, 6 900 metrů, 5 000 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 11. října 2015 na závodišti v Pardubicích.
V důsledku tohoto rozhodnutí došlo ke změně pořadí v předmětném dostihu takto:
1. RIBELINO (FR), 7
2. ZARIF (IRE), 8
3. UNIVERSE OF GRACIE (GER), 10
4. RABBIT WELL (GB), 9
5. KASIM, 10
6. LORAIN, 8
7. MODENA, 8
8. TEMPLÁŘ, 8
9. PASQUINI ROUGE (FR), 7
10. KLAUS (POL), 10

Kůň NIKAS, 10 byl diskvalifikován (§ 428 DŘ), koně HIPO JAPE, 9 a ORIX, 8 byli zadržení, koně AL JAZ, 9; AMARAGON 10; NEBRIUS (POL), 7; PARETO, 8; PEINTRE ABSTRAIT (IRE), 9; SHERARDO, 11 a SOKOL (CAN), 8 padli a koně GAUNER DANON (GER), 9 a TER MILL, 9 ztratili jezdce.

Odůvodnění:
Pořádková komise zahájila na základě podnětu Jockey Clubu ČR řízení o protestu proti výsledku dostihu č. 1430 125. Velká pardubická s Českou pojišťovnou (steeplechase crosscountry, cena kategorie Listed, 6 letí a starší, 6 900 metrů, 5 000 000 Kč) konaného v rámci dostihového dne 11. října 2015 na závodišti v Pardubicích z důvodu zjištěné přítomnosti zakázaných látek ve vzorku odebraném koni Nikas v rámci antidopingové kontroly nařízené Dostihovou komisí po doběhu tohoto dostihu.
Pořádková komise se seznámila s výsledkem antidopingové kontroly (tzv. vzorek A) ze dne 6. listopadu 2015 (antidopingová laboratoř Deutsche Sporthochschule Köln, Institut für Biochemie – Analytical Report – S201509018 – 1), s výsledkem antidopingové kontroly (tzv. vzorek B) ze dne 14. ledna 2016 (antidopingová laboratoř LGC Newmarket Road, Fordham –LGC Data Pack, reference No. 804536), prostudovala stanovisko Komise pro antidopingovou kontrolu koní Jockey Clubu České republiky ze dne 22. ledna 2016, které při jednání konzultovala s jejím předsedou MVDr. Ivo Straussem a vyslechla trenéra Stanislava Popelku.
Na základě shromážděných podkladů byla v těle koně Nikas po odběhnutí dostihu č. 1430 125. Velká pardubická s Českou pojišťovnou dne 11. října 2015 na závodišti v Pardubicích prokázána přítomnost zakázaných látek kofein a theobromin. Trenér Stanislav Popelka vypověděl, že vzhledem ke skutečnosti, že kůň Nikas nebyl léčen žádným přípravkem obsahujícím kofein nebo theobromin, se tyto zakázané látky podle jeho názoru do těla koně dostaly prostřednictvím doplňkového krmiva pro dostihové koně v zátěži Th Dostih zátěž 2015+++ od výrobce Troubecká hospodářská a. s., které koním ve své stáji začal podávat v období zhruba dvou týdnů před inkriminovaným dostihem. Na podporu svého tvrzení trenér Popelka Pořádkové komisi předložil Odborný posudek zbožíznalkyně Ing. Jany Kalinové z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, sekce zemědělských vstupů – oddělení krmiv (čj. UKZUZ 126333/2015). Z předloženého posudku vyplývá, že ačkoli v deklarovaném surovinovém složení vzorku tohoto krmiva předaného k analýze (zapečetěný vzorek předán k analýze 20. listopadu 2015 za přítomnosti zástupce výrobce) nebyla uvedena žádná surovina, u které by se dal obsah theobrominu a kofeinu předpokládat, analyzovaný vzorek tyto látky obsahoval (u theobrominu dokonce v množství přesahujícím jeho maximální přípustný obsah stanovený v Nařízení Komise (EU) č. 574/2011, kterým se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivech). V závěru tohoto posudku proto jeho zpracovatelka konstatuje, že posuzovaný vzorek krmiva nevyhovuje deklarovanému složení uvedenému výrobcem tohoto krmiva, čímž mohl být odběratel tohoto krmiva uveden v omyl.
Dle ustanovení § 1 DŘ je nález bezpodmínečně zakázané látky (písm. ab) v části Zakázané látky), respektive podmíněně zakázané látky (písm. aaa) v části Zakázané látky) v množství přesahujícím stanovenou prahovou hodnotu, u koně který startoval v dostihu, považován za přestupek proti ustanovením DŘ a takový kůň musí být z dostihu, jehož se v den odběru vzorku zúčastnil, diskvalifikován. Vzhledem ke skutečnosti, že kofein patří do skupiny bezpodmínečně zakázaných látek a i u theobrominu byla u koně Nikas překročena povolená prahová hodnota (detekováno bylo 2,89 µg/ml moči, zatímco prahová hodnota je v tomto případě stanovena na 2,00 µg/ml moči), Pořádková komise na základě ustanovení § 1 DŘ a § 429 písm. c) koně Nikas z doběhu dostihu č. 1430 125. Velká pardubická s Českou pojišťovnou dne 11. října 2015 na závodišti v Pardubicích diskvalifikovala.
Komise pro antidopingovou kontrolu koní JC ČR ve svém Stanovisku k pozitivnímu nálezu kofeinu a theobrominu v tělních tekutinách koní Nikas a Čáriray konstatuje, že s ohledem výsledky různých farmakologických studií je možné předpokládat, že zjištěná přítomnost kofeinu a theobrominu i s ohledem na zjištěné množství theobrominu v tělních tekutinách obou koní, nemohla ovlivnit jejich výkon, přičemž v daných případech a se znalostí dostupných informací, lze za možný zdroj obou látek označit kontaminaci prostředím, resp. podání kontaminovaného krmiva. Vzhledem ke skutečnosti, že domněnku podání kontaminovaného krmiva podporuje i závěr trenérem Popelkou předloženého Odborného posudku z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, dospěla Pořádková komise k závěru, že nedošlo k úmyslnému podání zakázaných látek za účelem ovlivnění výkonu koně.
Ustanovení § 292 DŘ stanoví, že žádný kůň nesmí mít v době dostihu ve svých tkáních, tělních tekutinách nebo exkretech zakázanou látku, přičemž přestupku proti ustanovení DŘ se dopustil trenér, jestliže je takováto látka prokázána u koně, kterého trénuje. Podle ustanovení § 296 je trenér osobou odpovědnou za to, že jím trénovaný kůň není v době dostihu, jehož se účastní, ani po něm až do schválení výsledku tohoto dostihu pod vlivem zakázaných prostředků. Za koně, který je pod vlivem takových prostředků, se považuje kůň, u nějž byla prokázána přítomnost zakázané látky nebo u nějž bylo prokázáno použití zakázané praktiky. Tato povinnost zahrnuje i kontrolu podávaných léků, dohled nad čistotou dopravních prostředků a ustájovacích boxů přidělených pořadatelem, jakož i zajištění dozoru nad jím trénovanými koňmi.
Do rámce této povinnosti spadá i odpovědnost za krmení koně, avšak vzhledem ke konkrétním okolnostem případu pana Popelky, zejména skutečnosti, kdy dlouhodobě spolehlivý dodavatel krmiva trenérovi dodá doplňkové krmivo, jehož faktické složení neodpovídá složení výrobcem deklarovanému (což potvrzuje odborný posudek ÚKZÚZ), nelze u trenéra Popelky podle názoru Pořádkové komise dovodit zavinění za porušení této povinnosti - podle názoru PK nelze po trenérovi spravedlivě požadovat, aby například po každé dodávce krmiva prováděl analýzu jeho složení, obzvláště nenasvědčuje-li nic tomu, že je něco v nepořádku. Pořádková komise se proto, i s ohledem na ustanovení odstavce 5 článku 6A Mezinárodní dohody o chovu, dostizích a sázkách pojednávajícím o zakázaných látkách (Jockey Club ČR patří mezi signatáře tohoto článku, české znění publikováno ve VČT č. 9/2015), který stanoví, že trenér koně (jehož vzorek obsahuje zakázanou látku) bude sankcionován, pokud neprokáže, že k přítomnosti látky došlo mimo jeho vliv a kontrolu, rozhodla trenéru Popelkovi neudělit žádnou sankci.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné (§ 462 DŘ). Odvolání k Dostihovému soudu musí být doručeno v písemné formě s uvedením důvodu odvolání do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění napadeného rozhodnutí ve Věstníku ČT na adresu JC ČR.

 

19. 1. 11:20 HOD: Zakázané látky v moči zjištěny byly i v B vzorku, sdělil Ing. JUDr. J. Charvát, prezident JC ČR, který na dnešní tiskové konferenci citoval závěr třicetistránkové zprávy z laboratoře v Newmarketu. Trenér S. Popelka uvedl, že původ měly v krmivu dodávané Troubeckou Hospodářskou a.s. Spolu s majitelem Nikase Petrem Kupkou  oznámili, že budou podnikat právní kroky proti této společnosti kvůli způsobené újmě.  

18. 1. 10:00 HOD: Jockey Club ČR oznamuje, že dne 19. ledna 2016 od 11 hodin se v Hotelu Paříž (U Obecního domu 1, Praha 1) uskuteční tisková konference týkající se výsledků analýzy B vzorků koní Nikas a Čáriray (pozitivní dopingový nález po startech 10. resp. 11. října 2015).

15. 1. 8:55 HOD:  Další informace budou zveřejněny na tiskové konferenci, která se připravuje, jak sdělil redakci Jezdectví prezident JC ČR. Dnes nebo zítra se dozvíme její termín.

6. 1. 17:00 HOD: Kdy bude znám výsledek analýzy vzorku "B"? Jockey Club zveřejnil na svých stránkách toto oznámení: 

S ohledem na skutečnost, že Jockey Club ČR dosud neobdržel výsledek analýzy tzv. vzorku „B“ u koní Čáriray a Nikas (pozitivní nález u vzorků odebraných po startech 10. resp. 11. října 2015 v Pardubicích), o níž v listopadu požádal trenér Stanislav Popelka a kterou provádí FEI Central Laboratory (LGC Limited) ve Velké Británii, vznesl sekretariát JC ČR vůči této laboratoři dotaz ohledně časového horizontu doručení výsledků objednané analýzy.

Dle sdělení paní Polly Taylor z LGC Limited byl vlastní proces analýzy zaslaných vzorků již ukončen a nyní probíhá příprava výsledné zprávy, což vzhledem k objemu dat generovaných v rámci kvantitativní analýzy zabere ještě nějaký čas. Paní Taylor nicméně předpokládá, že výsledky by JC ČR měly být k dispozici začátkem příštího týdne.

Martina Krejčí

 

13. 11. 18:25 HOD: Přidáno prohlášení Jockey Clubu ČR, B vzorek byl zaslán k rozboru do Newmarketu.

12. 11. 18:40 HOD:

Že by měl vzorek B jen potvrdit dosavadní spekulace ohledně dopingu vítěze Velké pardubické Nikase? Dle Jiřího Charváta, prezidenta dostihového Jockey Clubu, se v polovině případů podezření potvrdí, ve druhé polovině zase vyvrátí. „První analýza zjistí jen stopovou přítomnost látky, až vzorek B ukáže, jestli to mohlo výkonnost ovlivnit,“ řekl. Více v rozhovoru pro server iDnes.cz zde.

 

Zpráva o tom, že v těle Nikase, vítězného koně nedávné 125. Velké pardubické, byl nalezen doping, zaskočila také Josefa Váňu, legendu slavného dostihu. Trenéra Stanislava Popelku ale hájí. "Musel by být padlý na hlavu," horlí 63letý trenér, osminásobný vítěz Velké. Celý rozhovor si můžete přečíst zde.

 

Prohlášení Dostihového spolku a.s. k podezření z dopingu

 

12. 11. 15:50 HOD: Jak informuje dnes deník Sport, "dopingový případ z Velké pardubické se týká vítězného Nikase. Serveru isport.cz to potvrdil žokej Dušan Andrés, jehož kůň Čáriray měl také pozitivní test. Oba koně připravuje trenér Stanislav Popelka. Vypadá to, že 125. ročník slavného dostihu bude zapsán do historie jedinečně. A žokej Marek Stromský, který vedl Nikase, dál bude čekat na triumf ve VP. A bude mít dál pověst smolaře..." Celý článek si můžete přečíst zde.

11. 11. 11:51 HOD: Arcione, Charme Look, Quatiki, Nikas, Ribelino, Templář byli 11. 10. vybráni k antidopingové kontrole. V těchto dnech čekáme na výsledky rozborů. Jak uvedl Turf Magazín, ve dvou vzorcích byla zjištěna zakázaná látka.

Publikováno: 28.1.2016 12:50:00
Kategorie: dostihy
Rubrika: překážkové dostihy
Foto: Magdaléna Straková
Aktuální číslo
Obsah čísla 7/2020